Over ons

De stichting heeft ten doel:

  1. de informatievoorziening betreffende de gevolgen en risico’s van de plaatsing van windturbines in een dicht bewoond gebied en in natuur- en recreatiegebied te verzorgen;
  2. het ondernemen van (juridische) acties om het plaatsen van windturbines te voorkomen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting streeft er naar een waarheidsgetrouwe en op de laatste wetenschappelijke inzichten gebaseerde bron van informatie te zijn voor omwonenden en gebruikers van het betreffende gebied.

De Stichting beschermt de leefomgeving van Rotterdam. Onder de doelstelling valt het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water, de verkeersveiligheid, veiligheid in het algemeen en de gezondheid van mensen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het beleggen van vergaderingen, hoorzittingen en dergelijke;
  2. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over de leefbaarheid van het werkgebied aan bewoners van het gebied en andere belanghebbenden;
  3. het beïnvloeden van de politiek door het inspreken in raadsvergaderingen, voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente en bedrijven in het werkgebied van de stichting;
  4. steun aan initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid, het milieu en de natuur in het gebied;
  5. in rechte op te treden;
  6. alle andere wettige en geoorloofde middelen.

Het werkgebied is Rotterdam en directe omgeving.

Zie ook het bericht verder op onze site.